RV కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్, బెంగళూరు

RV కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీర ంగ్ (RVCE) బ ంగుళూరులో ఉన్న ఒక ప్రసిద్ధ సంసథ, ఇది అనేక రకాల ఇంజనీర ంగ్, సాంకేతిక
మర యు నిరవహణ కారయకరమాలన్ు అందిస్త ంది. 1963లో సాథ పించబడిన్ ఈ కళాశాల విశవవశ్వరయయ టెకనలాజికల్
యూనివర ిటీ (VTU)కి అన్ుబంధంగా ఉంది మర యు ఆల్ ఇండియా కౌనిిల్ ఫర్ టెకినకల్ ఎడ్యయకేషన్ (AICTE)చే
ఆమోదించబడింది. కాయంప్స్ 51 ఎకరాల విసతతరణంలో ఉంది మర యు ఆధునిక సౌకరాయలు, ప్ర శోధనా కేందార లు,
ప్రయోగశాలలు మర యు హాసటల్ వసతిని కలిగ ఉంది.


నేషన్ల్ బో ర్్ ఆఫ్ అకిరడిటేషన్ (NBA) మర యు నేషన్ల్ అసెస్ మ ంట్ అండ్ అకిరడిటేషన్ కౌనిిల్ (NAAC) వంటి
జాతీయ మర యు అంతరాా తీయ సంసథల న్ుండి గుర తంప్ు ప ంద్డ్ం దావరా RVCE అకడ్మిక్ ఎకిలెన్ి మర యు
నాణయమ ైన్ విద్యకు కటటట బడి ఉంది. కళాశాల తన్ విదాయరుథ లలో ప్ర శోధన్ మర యు అభివృదిధ, ఆవిషకరణలన్ు
ప్ర తిహ ంచడ్ం మర యు ప్రతిభన్ు పెంప ందించడ్ంపెై బలమ ైన్ పార ధాన్యతనిసుత ంది.


RVCE యొకక విదాయప్రమ ైన్ కారయకరమాలు, ప్ర శ్రమ సహకారాలు మర యు సమగరఅభివృదధికినిబద్ధత
భారతదేశ్ంలోని ప్రముఖ ఇంజనీర ంగ్ కళాశాలగా దాని కీర తకి దోహద్ప్డా్ యి. సాంకేతిక విద్య, ప్ర శోధన్ మర యు
ప్ర శ్రమ భాగసావమాయలపెైసంసథద్ృష్టిసార ంచడ్ం వలలప్రముఖ కంపెనీలు కోరుకునేమంచి గారడ్యయయిేట్ల అభివృదిధకి
దార తీసింది.


మొతతంమీద్, ఆర్ వి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీర ంగ్ ఇంజనీర ంగ్, టెకానలజీ మర యు మేనేజ్ మ ంట్ లో సమగరవిద్యన్ు
కోరుకునే వార కి, ఆచరణాతమక న ైప్ుణాయలు, ప్ర శోధన్ మర యు ప్ర శ్రమ ఔచిత్ాయనికి బలమ ైన్ పార ధాన్యతనిసతత
ఆద్రివంతమ ైన్ ఎంపికగా నిలుసుత ంది

JEE Mains 2024 Paper 2: Results expected soon; Here’s how to check results, and other details

The National Testing Agency (NTA) is gearing up to unveil the results of the JEE Main 2024 Paper 2A (B.Arch.) and 2B (B.Planning) exams shortly, with the announcement expected to be made on the official website jeemain.nta.ac.in. Once released, candidates will be able to access their NTA JEE Scores by logging into the website using their application number and date of birth.

In an official notice shared during the release of Paper 1 results, the NTA stated, “The NTA Scores for Paper 2A (B.Arch.) and 2B (B.Planning) for the JEE (Main) – 2024 Session 1 will be issued in the next few days.” It is reminiscent of last year’s schedule when Session 1 Paper 2 exam results were declared on February 28.

The NTA JEE Main 2024 paper 2 exam took place on January 24, 2024, in a single shift from 3 pm to 6 pm. According to official figures released by the NTA, a total of 74,002 candidates registered for the JEE Main 2024 paper 2 exams for session 1, out of which 55,493 candidates appeared. The overall attendance rate stood at 75 percent.

As anticipation builds among aspirants, the forthcoming release of results marks a crucial milestone in their academic journey. With the scores poised for imminent publication, candidates are advised to stay updated and prepare to check their results promptly on the official NTA website.

For further updates and detailed information regarding the NTA JEE Main 2024 Paper 2A (B.Arch.) and 2B (B.Planning) results, candidates are encouraged to regularly visit the official website and stay connected with relevant announcements from the National Testing Agency.

JEE Main Session 2 registration and applications will be available until March 2, 2024. Those yet to submit the applications can visit the website and complete the session 2 registration and application process.

JEE Main Session 1 Paper 2 results: How to check 

 • Go to the official site of NTA JEE – jeemain.nta.nic.in
 • Go to the activated link “Answer Key of JEE (Main) Session-1 2024 Paper 2′
 • Enter your application number and date of birth
 • Click on Submit
 • JEE Main 2024 session 1 Paper 2 results will appear on the screen
 • Save and download for future reference.

According to the information bulletin of JEE Main 2024, the NTA mentioned that “a copy of the Final Scorecard of JEE (Main) 2024 will be dispatched to the candidates’ registered email addresses.”

“RV College of Engineering (RVCE): Shaping the Future of Engineering Excellence”

RV College of Engineering (RVCE) is one of the premier engineering colleges in Bangalore, India. Established in 1963, it is affiliated with Visvesvaraya Technological University (VTU) and is approved by the All India Council for Technical Education (AICTE). The college offers undergraduate, postgraduate, and doctoral programs in various disciplines of engineering, technology, and management.

RVCE is known for its high academic standards, state-of-the-art infrastructure, and experienced faculty members. The college has consistently been ranked among the top engineering colleges in India by various national and international ranking agencies. It has also received accreditations from organizations like the National Board of Accreditation (NBA) and the National Assessment and Accreditation Council (NAAC).

RVCE offers a wide range of undergraduate, postgraduate, and doctoral programs in various disciplines of engineering, technology, and management. Some of the popular branches of engineering offered at RVCE include Computer Science and Engineering, Mechanical Engineering, Electronics and Communication Engineering, Civil Engineering, and Electrical and Electronics Engineering.

The campus of RVCE is spread over 51 acres and is located in the southern part of Bangalore, known as Mysore Road. The campus facilities include well-equipped laboratories, modern classrooms, a central library, computer centers, sports facilities, and hostel accommodation for students. The college also emphasizes extracurricular activities and has various clubs and student organizations for students to participate in.

RVCE has a strong focus on research and innovation, with several research centers and laboratories conducting cutting-edge research in collaboration with industries and other academic institutions. The college encourages students to participate in research projects and provides them with opportunities to present their work at national and international conferences.

In addition to academics and research, RVCE places a strong emphasis on entrepreneurship and industry exposure. The college has tie-ups with leading industries and organizations, facilitating internships, industrial visits, and placement opportunities for students. The college also has a dedicated placement cell that works towards ensuring that students are placed in reputed companies with attractive salary packages.

Overall, RV College of Engineering continues to be a preferred choice for aspiring engineers not only in Bangalore but across the country, thanks to its academic excellence, strong industry connections, and holistic development approach.

इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के इच्छुक छात्रों के लिए बेंगलुरु के 10 उत्कृष्ट इंजीनियरिंग कॉलेज

बेंगलुरु शहर, भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में मशहूर है और इसका इंजीनियरिंग शिक्षा और रोजगार क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां पर कई प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो अपनी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा और नवाचारी कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध हैं। बेंगलुरु शहर के इन कॉलेजों में छात्रों को एक मजबूत शैक्षिक आधार प्राप्त करने का मौका मिलता है। ये कॉलेज छात्रों के लिए आवास सुविधाएं भी प्रदान करते हैं।

बेंगलुरु की इस लोकप्रियता में कई कारण हैं, जैसे कि शहर में विद्यमान विशेषज्ञता, बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों का स्थान, और उद्योगों और शिक्षा क्षेत्र के बीच सहयोग। बेंगलुरु में इंजीनियरिंग के कई प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग।

इन सभी कारणों से, बेंगलुरु शहर भारत में इंजीनियरिंग शिक्षा और रोजगार के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है, और यहां के इंजीनियरिंग कॉलेज छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा और स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय उद्योगों में रोजगार के साथ साथ उन्नत तकनीकी वातावरण प्रदान करते हैं।

बेंगलुरु में इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षा के लिए लागत कॉलेज और पाठ्यक्रम के आधार पर भिन्न होती है। सामान्यत: स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वालों के लिए फीस प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये से 12 लाख रुपये के बीच होती है।

बैंगलोर के 10 उत्कृष्ट इंजीनियरिंग कॉलेज :-

Rashtreeya Vidyalaya College of Engineering.
BMS College of Engineering
MS Ramaiah Institute of Technology
Sir M Visvesvaraya Institute of Technology
Bangalore Institute of Technology
Nitte Meenakshi Institute of Technology
CMR Institute of Technology
Dayananada Sagar College of Engineering
BMS Institute of Technology Jain University

राष्ट्रीय विद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज।
बीएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज
एमएस रामैया प्रौद्योगिकी संस्थान
सर एम विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी संस्थान
बैंगलोर प्रौद्योगिकी संस्थान
नित्ते मीनाक्षी प्रौद्योगिकी संस्थान
सीएमआर प्रौद्योगिकी संस्थान
दयानंद सागर इंजीनियरिंग कॉलेज
बीएमएस प्रौद्योगिकी संस्थान
जैन विश्वविद्यालय

“BMSCE College: Transforming Lives, Enriching Futures.”

BMS College of Engineering (BMSCE) is one of the premier engineering colleges in Bangalore, India. Established in 1946, it is Autonomous Institution (UGC approved) since 2008 affiliated with Visvesvaraya Technological University (VTU) and is accredited by the National Board of Accreditation (NBA) and the National Assessment and Accreditation Council (NAAC) with an “A” grade.

The college offers undergraduate, postgraduate, and doctoral programs in various disciplines of engineering, including Computer Science, Electronics and Communication, Mechanical, Civil, Electrical, and Information Science. It also offers programs in Architecture, Business Administration, and Computer Applications.

BMSCE has a sprawling campus located in Basavanagudi, a prime locality in Bangalore. The campus is equipped with state-of-the-art facilities, including modern laboratories, libraries, auditoriums, sports facilities, and hostels. The college also has a strong focus on research and innovation, with several research centers and collaborations with industries and research institutions.

One of the notable aspects of BMSCE is its faculty, comprising experienced professors and researchers who are actively engaged in teaching, research, and consultancy projects. The college also encourages students to participate in extracurricular activities, including technical and cultural events, sports, and social initiatives.

Over the years, BMSCE has produced numerous successful engineers, entrepreneurs, and professionals who have made significant contributions to their respective fields. The college has a strong alumni network, with graduates spread across the globe, occupying prominent positions in academia, industry, and government.

In summary, BMS College of Engineering is renowned for its academic excellence, state-of-the-art infrastructure, research activities, and holistic development of students. It continues to uphold its legacy of producing competent engineers and leaders who contribute to the advancement of society.

APPROVED MANAGEMENT FEE STRUCTURE FOR 2023-24

Name of the BranchProposed Fee for 2023-24
(Rs. in Lakh per annum)
Civil Engineering3.0
Electrical & Electronics Engg.4.5
Industrial Engineering & Mgmt4.5
Electronics & Communication Engg.5.5
Mechanical Engineering3.5
Computer Science and Engineering10.0
Information Science and Engineering7.5
Electronics and Telecommunication Engineering3.5
Electronics and Instrumentation Technology2.5
Medical Electronics2.5
Chemical Engineering2.0
Bio-Technology3.5
Aerospace Engineering4.0
Artificial Intelligence and Machine Learning7.5
Artificial Intelligence and Data Science7.0
Computer Science and Engineering (Data Science)7.5
Computer Science and Engineering (Internet of Things & Cyber Security including Blockchain Technology)7.5

Best Colleges in Bangalore for Computer Science and Engineering (CSE) For Aspiring Engineers

Bangalore, known as the Silicon Valley of India, is home to numerous prestigious colleges offering top-notch education in computer science and engineering. When it comes to choosing the best Computer Science and Engineering (CSE) college in Bangalore, several institutions stand out for their academic excellence, faculty expertise, research opportunities, and industry connections.

One of the top CSE colleges in Bangalore is the Indian Institute of Science (IISc), which consistently ranks among the best engineering institutions in India. IISc offers various undergraduate, postgraduate, and doctoral programs in computer science and related fields. Its strong emphasis on research and collaboration with industry leaders make it a preferred choice for aspiring engineers.

Another prominent institution is the International Institute of Information Technology Bangalore (IIIT-B). Known for its specialized focus on information technology and computer science, IIIT-B offers cutting-edge programs in areas such as artificial intelligence, data science, and cybersecurity. Its industry-oriented curriculum and state-of-the-art facilities prepare students for successful careers in the tech industry.

RV College of Engineering (RVCE) is also renowned for its CSE programs. With a legacy of academic excellence spanning over five decades, RVCE boasts a strong faculty team, modern infrastructure, and robust industry partnerships. The college’s emphasis on practical learning through internships, projects, and industry interactions ensures that graduates are well-equipped to meet the demands of the rapidly evolving tech landscape.

Additionally, PES University, BMS College of Engineering, and Bangalore Institute of Technology are among the other notable institutions offering exceptional CSE programs in Bangalore. These colleges are known for their strong academic reputation, experienced faculty members, and comprehensive curriculum designed to foster innovation and critical thinking.

Overall, choosing the best CSE college in Bangalore depends on factors such as individual preferences, academic interests, and career goals. However, these institutions mentioned above consistently rank among the top choices for students aspiring to pursue a career in computer science and engineering in Bangalore.

WBJEE JELET 2024: Application Process, Eligibility Criteria, and Important Dates

The West Bengal Joint Entrance Examinations Board (WBJEEB) has announced the commencement of the application process for JELET-2024. This article aims to provide comprehensive details regarding the registration process, eligibility criteria, and important dates for aspiring candidates.

Application Process:

The application process for WBJEE JELET 2024 commenced on February 8 and will continue until March 11, 2024. Interested candidates can apply online through the official website at wbjeeb.nic.in. It is essential for applicants to fill out the application form accurately and ensure that all required documents are submitted within the specified timeframe.

Candidates will also have the opportunity to make corrections to their application forms from March 13 to March 15 to rectify any errors or discrepancies.

Important Dates:

 ActivityDate (with time)
1Online application with payment of fees08.02.2024 (Thursday) to 11.03.2024 (Monday)
2Online correction and downloading revised confirmation page13.03.2024 (Wednesday) to 15.03.2024 (Friday)
4Publication of Downloadable Admit Card21.06.2024 (Friday) (tentative) to 29.06.2024 (Saturday)(12.00 noon)
5Date of Examination:29.06.2024 (Saturday) (Tentative and may be changed in extraordinary circumstances) 11:00 a.m. to 1.00 p.m.
6Publication of ResultsTo be notified later

Eligibility Criteria:

Candidates must meet the following eligibility criteria to apply for WBJEE JELET 2024:

 1. Minimum Three years / Two years (Lateral Entry) Diploma examination with at least 45% marks (40% marks for reserved category candidates) in any branch of Engineering and Technology.
 2. B.Sc. Degree from a recognized University with at least 45% marks (40% marks for reserved category candidates) and passed 10+2 examination with Mathematics as a subject.
 3. B.Voc/3-year D.Voc. Stream in the same or allied sector.

Examination Details:

WBJEEB will conduct the Joint Entrance Examination for Lateral Entry (JELET-2024) to facilitate admission into the 2nd year (3rd semester) of 4-year Undergraduate Courses in Engineering/Technology and Pharmacy. This examination will serve as the basis for admission in the academic session 2024-25 into various Universities, Government Colleges, and Self-Financing Engineering & Technological Institutes in the State of West Bengal.

VITEEE 2024: Application out, Click here for direct link to Register

Admission to UG Engineering Programmes offered at Vellore, Chennai, Amaravati, and Bhopal. The Candidates who are interested and satisfy the eligibility criteria can register for the exam through its Official Website viteee.vit.ac.in. The application fee is ₹1350/- for all Applicants.

Admission to the courses will be based on the Rank Secured in VITEEE 2024. The candidates who are selected will have the opportunity to participate in online counseling based on their ranking in the VITEEE 2024 examination. During the counseling process, candidates will have the chance to provide their preferences for specific campus locations, academic programs, and categories of fees.

The link to the official website of VITEEE 2024 Click Here

VIT will verify the eligibility of candidates after they complete the tuition fee payment within the stipulated deadline. Candidates are required to provide necessary documents on the day they come to the campus or as requested by the Office of Admissions. Candidates with ranks up to 1 Lakh are eligible for counseling for admission to the Vellore and Chennai campuses of VIT.

VITEEE 2024 Schedule

Last Date for Receipt of ApplicationMarch 30th, 2024
VITEEE
(Vellore Institute of Technology Engineering Entrance Examination)
April 19th- 30th, 2024 (Tentatively)
(The number of days for each city will vary)
Result Declaration03rd – May – 2024 (Tentatively)
CounsellingTo be Announced
Sources: https://vit.ac.in/

VITEEE 2024 – Eligibility Criteria

NationalityThe applicant should be a Resident / NRI National / PIO / OCI.
NRI applicants can directly apply under ‘NRI Category’ through NRI application form.
Foreign applicants who studied/studying abroad can apply directly through the International application form.
Age LimitApplicants whose date of birth falls on or after 1st July 2002 are eligible to apply for Engineering admission 2024.
Qualifying ExaminationApplicants applying for UG Engineering admission should have either completed or shall be appearing in 2024
Applicants applying to VITEEE 2024 should have secured a minimum aggregate of 60% in Physics, Chemistry, and Mathematics/Biology in the qualifying examination (+2/Intermediate). (For reserved category 50%)
Sources: https://vit.ac.in/

VITEEE 2024 – Exam Pattern

 1. Exam Duration: The VITEEE 2024 will have a total duration of two hours and thirty minutes.
 2. Question Type: The exam will consist of multiple-choice questions (MCQs), where you need to choose the correct answer from the given options.
 3. Marking Scheme: For each correct response, you will receive one mark. There is no mention of negative marking, so it’s important to answer all questions, as there may be no penalty for incorrect answers.
 4. Total Number of Questions: The question paper will contain a total of 125 questions.
 5. Section-wise Distribution:
  • Math/Biology: 40 questions
  • Physics: 35 questions
  • Chemistry: 35 questions
  • Aptitude: 10 questions
  • English: 5 questions
 6. Language: The question paper will be available only in English, so candidates need to be proficient in the English language to understand and attempt the questions.
 7. Attempt Limit: Each candidate is allowed only one attempt at the VITEEE 2024 examination.

How to register for VITEEE 2024?

 1. Go to the official website, viteee.vit.ac.in
 2. On the main Home page click on VITEEE 2024
 3. Enter all the required credentials to register
 4. Fill out the application form, Upload the required documents accordingly and pay the application fee
 5. CLick on Submit and download the application form of VITEEE 2024
For any further Queries and Guidance regarding VITEEE Call: 7406244111/8884499766